☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa stacji paliw

                                                        Małkinia Górna, dnia 17 października 2012r.

RSH.6220.7.2012

 

 

 

                            Z a w i a d o m i e n i e

 

 

 

Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. )

oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16 października 2012r.

złożony przez "DOM-BUD" Dariusz Chlubicki Kańkowo 67 07-320 Małkinia Górna,

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie stacji paliw płynnych i myjni samochodów osobowych

położonej w miejscowości Małkinia Górna przy ul. Nurskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 798/1 ".

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie,

analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życie ludzi.

Informuję Pana/ią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.10 k.p.a.,

polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy,

uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publiczne

j o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod

dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-10-23 15:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-10-23 15:04:19)
 
 
liczba odwiedzin: 3297467

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X