☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - wodociąg w Prostyni

                                                       Małkinia Górna, dnia 3 października 2012r.

RSH.6220.5.2012

 

D e c y z j a

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. ), a także § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2012r. Gminy Małkinia Górna - reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Hołubca, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna,

 

 

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

U z a s a d n i e n i e

 

Na podstawie wniosku z dnia 31 lipca 2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 68, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ).

W związku z powyższym Wójt Gminy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr ZNS.7120-33/155/WA/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. stwierdził, że sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 27 sierpnia 2012r. znak: WOOŚ-II.4240.1059.2012.IA zwrócił się do Wójta Gminy Małkinia Górna o usunięcie braków przedmiotowego wniosku. Pismem z dnia 4 września 2012r. Wójt Gminy Małkinia Górna uzupełnił przedmiotowy wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna. W dniu 10 września 2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie - znak WOOŚ-II.4240.1059.2012.IA, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Małkinia Górna biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy wydał postanowienie znak RSH 6220.5.2012 z dnia 13 września 2012r., którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Ponadto w ramach postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji został rozpatrzony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mapą ewidencyjną pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust 1 ustawy, poddano analizie:

 

 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a/ skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Prostyń, gmina Małkinia Górna.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie:

- sieci wodociągowej magistralnej o długości około 500,00 mb ( z możliwością zmiany o 10% ),

- sieci wodociągowej rozdzielczej o długości około 10 500,00 mb ( z możliwością zmiany o 10% ),

- przyłączy wodociągowych około 362 sztuki ( z możliwością zmiany o 10% ).

Budowa wodociągu jest inwestycją liniową stanowiącą uzbrojenie podziemne dla zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych położonych w m. Prostyń.

Wykopy wykonywane będą sposobem mechanicznym i ręcznym ze ścianami prostymi o szerokości dna 1,00 m z zastosowaniem pełnych prefabrykowanych wzmocnień.

W miejscach przejścia projektowanych sieci pod drogami utwardzonymi nawierzchnią asfaltową, projektuje się wykonanie odcinków metodą przecisku. Przejścia zostaną wykonane min. 1,50 m poniżej rzędnej powierzchni drogi w rurach osłonowych stalowych o odpowiednich średnicach ( w zależności od projektowanej średnicy rurociągu ) i określonej długości wynikającej z szerokości drogi i/lub pasa drogowego. Miejsca przejść pod drogami zostaną oznakowane na stałe słupkami betonowymi.

Na trasie planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

b/ powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać inwestycja ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia.

c/ wykorzystywania zasobów naturalnych:

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową i nie wymaga wykorzystywania surowców, paliw z wyjątkiem fazy realizacji.

d/ emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania związane z pracą środków transportu, maszyn drogowych i sprzętu ciężkiego. Zwiększona na tym etapie emisja hałasu do środowiska zostanie zminimalizowana przez zastosowanie nowoczesnych i sprawnych technicznie maszyn. W ramach ograniczenia tych oddziaływań przewiduje się przeprowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej.

Dla zaopatrzenia potrzeb socjalno - bytowych pracowników baza robocza będzie wyposażona w przenośne toalety.

Odpady z placu budowy będą gromadzone selektywnie i wywiezione z placu budowy przez firmy specjalistyczne w celu utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych.

e/ ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Ze względu na skalę i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia ryzyka poważnej awarii.

 

2/ Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a/ obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary wodno - błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b/ obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c/ obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d/ obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedmiotowej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji lub w jej pobliżu występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód bądź obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e/ obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 ) i w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLH 140011.

Prace w obrębie drzew prowadzone będą ręcznie, a drzewa zabezpieczone będą przed uszkodzeniem.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia nie została zidentyfikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia i fakt jego realizacji na terenie częściowo przekształconym antropogenicznie.

f/obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g/ obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h/ gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Gminy Małkinia Górna : 93 os/km².

i/ obszary przylegające do jezior:

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie Jeziora Bużyska.

j/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

3/ Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

 

a/ zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b/ transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

c/ wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zarówno realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego wpływu na stan środowiska.

d/ prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają występowanie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą miały krótkotrwały charakter, lokalny zasięg oraz będą ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robót. Z uwagi na charakter inwestycji stwierdza się, że faza eksploatacji nie będzie wpływać negatywnie na stan środowiska.

e/ czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na otaczające środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W trakcie prowadzenia postępowania do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. Wobec nie zgłoszenia uwag – mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej

" PROJEKT " Sp. z o.o.

ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

3. a/a

 

Do wiadomości:

 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie

Wydział Spraw Terenowych I

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-10-05 09:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-10-05 09:27:45)
 
 
ilość odwiedzin: 2340365

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X