☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 28.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie oferowe dot. Remontu drogi w Zawistach Podlesnych.

   

INW 341.08.2012 Małkinia Górna dnia 31.08.2012

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu pn: „Remont drogi gminnej w m. Zawisty Podleśne”

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na remoncie drogi dojazdowej w miejscowości Zawisty Podleśne o długości 111 mb odc. w km ( 0+000,00 –0+111,00 ) na działce nr ewid 394. poprzez wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej cm wraz z wykonaniem wzmocnienia istn. naw. żwirowej kr. łamanym oraz przebudowy istniejącego przepustu pod drogą dojazdową na przepust z rur PEHD Ø 50 cm dł. 12 mb wraz z betonowymi ściankami czołowymi.

Szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4.

 

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 10.09.2012 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

 

4.Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.10.2012 r.

 

5. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.

 

6. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

7. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny kosztorysowej. Wykonawca winien sporządzić kosztorys (załącznik nr 10) zawierający pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia , w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, zestawienie materiałów, zestawienie sprzętu, itp. Wartość wynikająca z kosztorysu stanowi cenę zamówienia.

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

b. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 2).

b. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

10. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

 

11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

 

12. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy, oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

 

13. Przed podpisaniem umowy (załącznik nr 3) Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

 

14. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Załączniki nr 1 - 3 

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 - Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 6 - Przepust

Załącznik nr 7 - BiOZ

Załącznik nr 8 - Przekrój normalny

Załącznik nr 9 - Niweleta

Załącznik nr 10 - Kosztorys ofertowy

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-08-31 10:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-08-31 11:06:16)
 
 
ilość odwiedzin: 3092272

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X