☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Małkinia Górna

 

 

Małkinia Górna: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Małkinia Górna
Numer ogłoszenia: 315522 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Małkinia Górna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem środków dydaktycznych, materiałów dla siedmiu szkół podstawowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Małkinia Górna. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczególny opis przedmiotu zamówienia z rodzajem i ilością asortymentu stanowiący przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. Wszystkie objęte przedmiotem zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe tzn. że żadna ich część lub całość nie może być wcześniej używana, oraz winny być dopuszczone do użytkowania przez dzieci i spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają powinny posiadać odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Zastosowane w niniejszej SIWZ wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dostarczone materiały dydaktyczne muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu, w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Dostarczone materiały dydaktyczne zostaną komisyjnie przyjęte przez Zamawiającego w każdej placówce oddzielnie (w terminie nie później niż do 30 listopada 2012 r.). Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych (do siedziby poszczególnych szkół), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 (lub innych wcześniej ustalonych), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem danej szkoły. Pomoce dydaktyczne zostaną dostarczone do 7 szkół podstawowych z terenu gminy Małkinia Górna, tj. do: Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58 - SP nr 1, Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, ul. Leśna 15 - SP nr 2, Szkoły Podstawowej w Prostyni - SP Prostyń, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie - SP Kiełczew, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie - SP Glina, Szkoły Podstawowej w Orle - SP Orło, Szkoły Podstawowej w Kańkowie - SP Kańkowo, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ. Podczas dostawy każda pomoc dydaktyczna musi być oznaczona numerem zgodnym z załącznikiem nr 5 do SIWZ np. SP 1, część 1, pkt 1 (co pozwoli na sprawne przyjęcie towaru do danej placówki)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 39.16.21.10-9, 22.11.00.00-4, 37.52.41.00-8, 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 28.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za pomocą formuły spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • informacja na temat doświadczenia - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. umowy, faktury, uznanie wpływu należnych kwot pieniężnych, referencje, opinie, itp.) od co najmniej 2 odbiorców, (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem stron w stosownym aneksie, zmiany korzystne dla zamawiającego. Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkinia Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - SP nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - SP nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych - zajęcia matematyczne - SP nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia muzyczne - SP nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6, 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 22.11.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.11.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - SP nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - SP Prostyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - SP Prostyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - SP Prostyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - SP Prostyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - SP Kiełczew.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - SP Kiełczew.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy - gimnastyka korekcyjna - SP Glina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia plastyczne - SP Glina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.11.00.00-4, 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia muzyczne - SP Glina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - SP Orło.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy - gimnastyka korekcyjna - SP Orło.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia plastyczne - SP Orło.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - SP Orło.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego - SP Orło.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - SP Kańkowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - SP Kańkowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia dla dzieci z wadami postawy - gimnastyka korekcyjna - SP Kańkowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: pomoce dydaktyczne na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - SP Kańkowo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 - oferta cz. 1

Załącznik nr 7 - oferta cz. 2

Załącznik nr 8 - oferta cz. 3

Załącznik nr 9 - oferta cz. 4

Załącznik nr 10 - oferta cz. 5

Załącznik nr 11 - oferta cz. 6

Załącznik nr 12 - oferta cz. 7

Załącznik nr 13 - oferta cz. 8

Załącznik nr 14 - oferta cz. 9

Załącznik nr 15 - oferta cz. 10

Załącznik nr 16 - oferta cz. 11

Załącznik nr 17 - oferta cz. 12

Załącznik nr 18 - oferta cz. 13

Załącznik nr 19 - oferta cz. 14

Załącznik nr 20 - oferta cz. 15

Załącznik nr 21 - oferta cz. 16

Załącznik nr 22 - oferta cz. 17

Załącznik nr 23 - oferta cz. 18

Załącznik nr 24 - oferta cz. 19

Załącznik nr 25 - oferta cz. 20

Załącznik nr 26 - oferta cz. 21

Załącznik nr 27 - oferta cz. 22

Załącznik nr 28 - oferta cz. 23

Załącznik nr 29 - oferta cz. 24

Załącznik nr 30 - oferta cz. 25

Załącznik nr 31 - oferta cz. 26

Załącznik nr 32 - oferta cz. 27

Załącznik nr 33 - oferta cz. 28

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia na zadane pytanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-08-27 10:47:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-09-12 12:31:19)
 
 
ilość odwiedzin: 3101252

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X