☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne w ramach projektu -Dziecięca akademia przyszłości- w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Małkinia Górna

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: Usługi edukacyjne w ramach projektu -Dziecięca akademia przyszłości- w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Małkinia Górna
Numer ogłoszenia: 301094 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne w ramach projektu -Dziecięca akademia przyszłości- w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Małkinia Górna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu -Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Prostyni oraz w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie dla której organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna. Zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w klasach IV-VI w dwóch szkołach podstawowych w ramach projektu -Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w roku szkolnym 2012/2013. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Jedna godzina zajęć jest rozumiana jako 45 minut (godzina lekcyjna). Zajęcia będą prowadzone od września 2012 r. (lub od dnia podpisania umowy) do końca czerwca 2013 r.. Zajęcia dodatkowe objęte projektem będą odbywały się od poniedziałku do piątku bezpośrednio po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zajęć dodatkowych w soboty i niedziele. Godziny zajęć dodatkowych będą ustalone z dyrektorami każdej ze szkół i zgodne z harmonogramem realizacji zajęć..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dającym kwalifikacje do nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej - dla wszystkich części zamówienia - (kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do nauczania danej części zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). stopień awansu zawodowego minimum nauczyciela kontraktowego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • aktualny co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku nauczyciela potwierdzony zaświadczeniem z zakładu pracy, wystawionym nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem otwarcia ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zaświadczenie z zakładu pracy wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem otwarcia ofert - potwierdzające aktualny co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku nauczyciela. oświadczenie w zakresie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (załącznik nr 4 do SIWZ), kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do nauczania danej części zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem stron w stosowanym aneksie, zmiany korzystne dla zamawiającego. Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkinia Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) - 40 godzin (4 godz. miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni - (SP Prostyń).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 30 godzin (3 godz. miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni - (SP Prostyń).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zajęcia z języków obcych - 40 godzin (4 godz. miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni - (SP Prostyń).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - 30 godzin (3 godz. miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni - (SP Prostyń).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zajęcia sportowo-wychowawcze - 60 godzin (6 godzin miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni - (SP Prostyń).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) - 40 godzin (4 godz. miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie - (SP Kiełczew).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych - 30 godzin (3 godz. miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie - (SP Kiełczew).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: zajęcia z języków obcych - 40 godzin (4 godz. miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie - (SP Kiełczew).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - 30 godzin (3 godz. miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie - (SP Kiełczew).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: zajęcia sportowo-wychowawcze - 60 godzin (6 godzin miesięcznie).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie - (SP Kiełczew).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-08-14 12:47:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-08-14 12:48:48)
 
 
liczba odwiedzin: 3368381

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X