☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony dot. wykonania dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie.

  

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 286878-2012 z dnia 2012-08-06 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Małkinia Górna

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.malkiniagorna.pl


Małkinia Górna: Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie.
Numer ogłoszenia: 284722 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przy składaniu oferty na wykonanie projektu należy przewidzieć dwuetapową jego realizację tj. 1. przedstawienie przynajmniej dwóch koncepcji rozwiązań technologicznych. 2. wykonanie projektu technicznego po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru jednego z zaproponowanych rozwiązań. Obowiązki Wykonawcy: 1.1. przedstawienie przynajmniej dwóch koncepcji rozwiązań technologicznych, które zawierać będą: - określenie wydajności stacji uzdatniania wody z uwzględnieniem rozwoju terenów objętych zasięgiem istniejących i planowanych sieci wodociągowych zasilanych z dotychczasowej stacji uzdatniania wody w Kańkowie, - przyjęte rozwiązania technologiczne - szacunek kosztów wykonania modernizacji, - szacunek kosztów uzdatniania 1 m3 wody. 1.2. uzyskanie map do celów projektowych wraz z badaniem stanu władania działkami w granicach opracowania oraz działkami sąsiadującymi z inwestycją, 1.3. dokonanie uzgodnień trasy sieci wodociągowej oraz lokalizacji obiektów z nią związanych takich jak: miejsca przejść pod drogami, itp. z administratorami wymienionych obiektów, urządzeń i uzbrojenia terenu znajdujących się w obszarze projektowanej sieci oraz zamawiającym. 1.4. wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo - wodnych dla projektowanego przedsięwzięcia, 1.5. opracowanie bilansu wody, 1.6. dokonanie uzgodnień oraz uzyskanie zgody na wejście w teren od administratorów obiektów i urządzeń oraz właścicieli działek, 1.7. przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - jeżeli dotyczy, 1.8. opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany, 1.9. opracowanie projektów budowlanych w branży technologicznej, budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, akpia i drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2007 roku - Prawo budowlane -t.j. Dz. U. 06.156.1118 z p. zm. i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych zakresu i formy projektu budowlanego -Dz. U. 03.120.1133- wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji oraz oświadczeniem projektanta, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 1.10. opracowanie projektów wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego -Dz. U. 04.202.2027 z p. zm- wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji, Dokumentację projektową należy wykonać po 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie ogólnodostępnym PDF. 1.11. opracowanie przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego -Dz. U. 04.202.2027 z p. zm-, Specyfikację techniczną i przedmiary robót nalezy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie ogólnodostępnym PDF. 1.12. opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym -Dz.U. 04.130.1389-, Dokumentacja kosztorysową należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie ogólnodostępnym PDF. 1.13. wystąpienie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych i wszelkich uzgodnień, warunków technicznych, oświadczeń dla wykonania niniejszego zamówienia oraz pozwolenia na budowę. 2. Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Małkinia Górna - w celu związanym z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbędne do opracowania ww. Projektu. 3. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych. 5. Złożony przez Wykonawcę projekt -zakres i forma- musi spełniać wszelkie formalne i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych. 6. Nadzór autorski W ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy ująć wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag i wątpliwości na etapie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, w tym dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad projektu budowlanego lub wykonawczego -przy założeniu kompetentności i profesjonalności wykonawcy robót budowlanych-. Zakłada się, że kompletny i profesjonalnie wykonany projekt wymagać będzie niewielkiego zakresu nadzoru autorskiego. W szczególności, zadania te zawierają: - udział w czynnościach: przekazania placu budowy oraz odbioru robót budowlanych - uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów, - informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, - wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty -zgodnie z wymaganiami Zamawiającego- oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego Czynności projektowe wynikające z doprojektowania nowych elementów lub z wniosku Zamawiającego dokonania zmiany poprawnego projektu lub elementu projektu wymagają dodatkowego wynagrodzenia. Projekt modernizacji powinien przewidywać prowadzenie prac bez przerywania dostaw wody do odbiorców -planowana przerwa w ciągu dnia nie może być dłuższa niż 6 godzin, a nocna nie dłuższa niż 8 godzin-. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem -w tym opinie, pomiary , itp.; Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie , że wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji . Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie , o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu zamówienia . 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane -bez podania znaków towarowych , patentów lub pochodzenia w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji -Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pźn. zm. ). Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodującej bezpośrednio lub pośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stan istniejący Obecnie ujęcie wody składa się z dwóch studni głębinowych i stacji uzdatniania wody. Studnie posiadają wydajność eksploatacyjną Qeksp.= 53,0m3h każda, przy s=7,8 m. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą Q= 70m3h. Wydajność stacji uzdatniania wody wynosi Q=53,0 m3h = 14,7 ls. Ujmowana studniami woda na stacji uzdatniania jest poddawana procesom filtracji, odżelaziania i odmanganiania poprzez w tym celu zainstalowane na stacji 3 filtry 1400 mm. Odpowiednie ciśnienie w sieci zapewnia zestaw 2 hydroforów o poj. 6000 l każdy. Aktualny pobór wody kształtuje się na poziomie ok. 15000 m3m tj. ok. 20 m3h co stanowi ok. 30% wielkości zasobów zatwierdzonych ujęcia. W opracowaniu należy ująć remont budynku SUW polegający na: - ocieplenie budynku S.U.W., - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana drzwi w pomieszczeniu chloratora, - oświetlenie terenu, - remont dachu, - wymiana ogrodzenia, - adaptacja pomieszczenia na potrzeby usytuowania agregatu prądotwórczego, oraz wymianę sieci wodociągowej Obecnie SUW w Kańkowie zaopatruje w wodę ok. 3400 osób. Planowana liczba mieszkańców do podłączenia z SUW w Kańkowie: ok. 1300 osób..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający liczy się z zaistnieniem okoliczności do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.31.00-9, 71.32.13.00-7, 71.32.20.00-1, 71.24.00.00-2, 71.24.80.00-8, 71.30.00.00-1, 71.31.11.00-2, 71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Tak.1.200,00 złotych. Nr rachunku bankowego w przypadku wpłacania wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncesje, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług projektowych, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi dysponować osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadającymi wymagane uprawnienia, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości nie mniejszej niż 100.000,- złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pełnomocnictwo - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). - oświadczenie o udzielonym terminie gwarancji nie mniejszej niż 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia, - dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp stanowiącym 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany - Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in.: opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów, Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne, Zawieszenie przez zamawiającego wykonania prac projektowych, Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne, Epidemie, Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw, Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego, Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu prac projektowych lub zmian technologii, Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Rezygnacja z części prac projektowych, Zmiany w kolejności i terminach wykonywania prac projektowych, Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, Zmiany podwykonawców

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. nr 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załacznikami 1 - 5

Załącznik nr 6 - mapa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana treści SIWZ 2

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Badania wody 1

Badania wody 2

Pozwolenie wodnoprawne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Zmiana treści SIWZ 3

Wyjasnienie treści SIWZ 4

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-08-03 11:03:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-08-20 11:36:51)
 
 
ilość odwiedzin: 3095375

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X