☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 23.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja lokakizacyjna - Małkinia Mała-Przewóz - oświetlenie uliczne

Małkinia Górna, dnia 4 czerwca 2012 r.

GPI.6733.5.2012

D E C Y Z J A

O ustaleniu LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art.50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii nN-0,23kV oświetlenia ulic, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym część działki nr 59, położonym we wsi Małkinia Mała-Przewóz, gmina Małkinia Górna.

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU Publicznego

dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty liniowe i urządzenia infrastruktury technicznej, której przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii nN- 0,23kV oświetlenia ulic,

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym część działki nr 59, położonym we wsi Małkinia Mała-Przewóz, gmina Małkinia Górna.

 

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 2. Nie ustala się.

 3. Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 4. Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 oraz w obszarze przeznaczonym do objęcia specjalną ochroną Natura 2000 pod nazwą Ostoja Nadbużańska PLH 140011. Zgodnie z wymogami art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) rozważono, iż planowana inwestycja, nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływała na obszar Natury 2000. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tych obszarów.

 5. Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 6. Zamierzenie nie wymaga określenia ograniczeń o których mowa w art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 7. Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

 8. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga podłączenia do innych niż sieć energetyczna, urządzeń infrastruktury technicznej.

 9. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, w szczególności zapewniając:

 • bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania,

 • ochronę przed pozbawieniem korzystania z energii elektrycznej oraz środków łączności,

 • ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

 • Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Teren położony jest poza tymi obszarami, stąd nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

 1. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji.

- granice terenu inwestycji oraz przebieg inwestycji liniowej przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii nN- 0,23kV oświetlenia ulic, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym część działki nr 59, położonym we wsi Małkinia Mała- Przewóz, gmina Małkinia Górna.

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 5 (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 poz. 543, z późniejszymi zmianami) jest inwestycją celu publicznego.

Na terenie objętym wnioskiem inwestora brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z analizy wynika, że:

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne stanowi realizację obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej i realizowane będzie pasie drogowym drogi gminnej (działka nr 59).

 • Teren położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – pod nazwą Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 oraz w obszarze przeznaczonym do objęcia specjalną ochroną Natura 2000 pod nazwą Ostoja Nadbużańska PLH 140011. Zgodnie z wymogami art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) rozważono, iż planowana inwestycja, nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływała na obszar Natury 2000. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza zasad ochrony tych obszarów.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Teren inwestycji stanowi grunt budowlany wyłączony z produkcji rolnej (droga gminna – działka nr 59).

 • Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi i nie będzie kolidowała z funkcją i zagospodarowaniem terenów przyległych oraz spełnia wymogi przepisów odrębnych

 • Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Projekt decyzji został opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy przez uprawnionego architekta.

Analiza, o której mowa w art.53 ust. 3 ustawy znajduje się w aktach sprawy.

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 projekt decyzji został uzgodniony z:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

 • Odstąpiono od uzyskania uzgodnienia z zarządcą drogi, gdyż właściwym organem w tych sprawach jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

 

W toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

 1. Niniejsza decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wnioskodawcę dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załączniki:

 1. Załącznik graficzny Nr 1.

 

Otrzymują:

 1. Gminy Małkinia Górna.

 2. Pozostałe strony biorące udział w postępowaniu według wykazu

 3. a/a

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Orłowska
(2012-06-12 13:28:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Orłowska
(2012-06-12 13:30:34)
 
 
ilość odwiedzin: 2791536

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X