☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja lokalizacyjna - budowa napowietrznej linii energetycznej - Glina dz. nr 369/2 i 533;

 

Małkinia Górna, dnia 29 marca 2012 r.

GPI.6733.3.2012

 

D E C Y Z J A

O ustaleniu LOKALIZACJI IWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art.50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działająca przez pełnomocnika: Wojciecha Szpadzika, zam. ul. Słoneczna 7, 07-300, Ostrów Mazowiecka, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki nr 369/2 i 533, położonym na gruntach wsi Glina, gmina Małkinia Górna.

 

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU Publicznego  

dla następującego rodzaju inwestycji:

obiekty liniowe i urządzenia infrastruktury technicznej, której przedmiotem jest budowa napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia,

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym część działki nr 369/2 i 533, położonym na gruntach wsi Glina, gmina Małkinia Górna.

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

 1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 • Nie ustala się.

 1. Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi oraz dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Zamierzenie nie wymaga określenia ograniczeń o których mowa w art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 1. Warunki dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga podłączenia do innych niż sieć, energetyczna urządzeń infrastruktury technicznej.

 1. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i realizować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w zasięgu oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, w szczególności zapewniając:

 • bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania,

 • ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

 1. Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Teren położony jest poza tymi obszarami, stąd nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

 1. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.

 

Linie rozgraniczające teren inwestycji, oraz przebieg inwestycji liniowej przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

 

U Z A S A D N I E N I E

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działająca poprzez pełnomocnika: Wojciecha Szpadzika, zam. ul. Słoneczna 7, 07-300, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie napowietrznej i kablowej linii energetycznej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki nr 369/2 i 533, położonym na gruntach wsi Glina, gmina Małkinia Górna.

Planowana inwestycja w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 2 pkt 5 (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 poz. 543, z późniejszymi zmianami) jest inwestycją celu publicznego.

Na terenie objętym wnioskiem inwestora brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z wymogami art.53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy w zakresie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z analizy wynika, że:

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne stanowi realizację obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.

 • Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 • Zgodnie z wymogami Art. 7  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

 • Planowana inwestycja niezbędna jest do zasilania planowanego budynku na działce nr 329, nie będzie kolidowała z funkcją i zagospodarowaniem terenów przyległych i spełnia wymogi przepisów odrębnych

 • Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Projekt decyzji został opracowany zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy przez uprawnionego architekta.

Analiza, o której mowa w art.53 ust. 3 ustawy znajduje się w aktach sprawy.

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 projekt decyzji został uzgodniony z:

 • Starostą Powiatu Ostrowskiego jako organem właściwym w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 • Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, jako organem właściwym w zakresie melioracji wodnych.

 • Odstąpiono natomiast od uzyskania uzgodnienia z zarządcą drogi, gdyż właściwym organem w tych sprawach jest Wójt Gminy Małkinia Górna.

W toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

 1. Niniejsza decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wnioskodawcę dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

 1. Załącznik graficzny Nr 1.

 

 Otrzymują:

 1. PGE Dystrybucja S.A

- pełnomocnik: Wojciech Szpadzik.

 1. Pozostałe strony biorące udział w postępowaniu według wykazu

 2. a/a

 

 
 
ilość odwiedzin: 3101933

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X