☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zapytanie ofertowe inspektor kanalizacja ul. Piaski Małkinia Górna

 

Małkinia Górna dnia 11.05.2012

Wójt Gminy Małkinia Górna zaprasza do składania ofert dot. „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Piaski w Małkini Górnej.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

telefon: 29 644 80 00 , faks:29 74 55 118

e-mail: poczta@malkiniagorna.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Piaski w Małkini Górnej.

Zamówienie obejmuje:

stałą kontrolę prowadzonych robót budowlanych, kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym i finansowym, udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, udział w przeglądach pogwarancyjnych i po upływie okresu rękojmi.

Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą prawa i obowiązki w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ) tj. :reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

Zakres robót budowlanych: Sieć kanalizacyjna w ul. Piaski w Małkini Górnej o długości 511,00 m będzie ułożona w pasie dróg gminnych oraz działach prywatnych. Ścieki z ul. Piaski będą spływać grawitacyjnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i dalej do przepompowni ścieków w ul. Mickiewicza po czym przewodem PVC 0,20 m grawitacyjnie spływać będą do oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej. Sieć kanalizacyjna wykonana będzie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 0,20 m z rdzeniem litym klasy S (typ ciężki) o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe. Studzienki połączeniowo - rewizyjne wykonane będą z tworzywa sztucznego o średnicach DN 1000 (studzienki złazowe) i DN 600 (studzienki nieprzełazowe). Zwieńczenie studni stanowić będzie betonowy pierścień odciążający oraz właz żeliwny klasy D 400 40 T z zamkiem zatrzaskowym. Przewody należy układać ze spadkiem od 0,4 % do 1,0 % w suchym wykopie. Po wykonaniu prac montażowych i oczyszczeniu studzienek z ziemi należny wykonać próbę szczelności, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do indywidualnego uzgodnienia między Wykonawcą o osobami zainteresowanymi wykonaniem przyłącza. Przyłącza należny wykonać z rur kanalizacyjnych PVC 0,16 m. Rura zakończona będzie studzienką nie przełazową DN 315 lub DN 425 z rurą teleskopową z włazem typu lekkiego. Do studzienek na posesjach włączone zostaną przewody kanalizacyjne z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Zabrania się włączenia istniejących bezodpływowych zbiorników na ścieki do projektowanych przyłączy. Ścieki włączyć do studzienek z pominięciem szamb.

3. Forma złożenia oferty:

a. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

b. Termin składania ofert: do 18.05.2012 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr 10.

Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać wartość procentową od ceny ofertowej robót budowlanych, cenę netto plus podatek VAT oraz cenę brutto uwzględniając wszelkie składniki wartości zamówienia.

Wartość robót budowlanych: 118.720,83 netto, 146.026,62 brutto

5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą: Elżbieta Przywoźna – Kierownik referatu Inwestycji 29 644 29 85

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).

8. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy oraz przedstawi informację na stronie www.bip.malkiniagorna.pl i tablicy ogłoszeń.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopia odpowiednich uprawnień, zaświadczeń.

10. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.)

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTOWY dot.

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Piaski w Małkini Górnej.

 

1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………………………………………

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- .......... % wartości ofertowej netto

Cena netto: ......................................................

Podatek VAT 23%: ..........................................

Cena brutto: ....................................................

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, zapoznałem się z projektem przebudowy drogi oraz dokonałem wizji lokalnej planowanej inwestycji i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

…………………………… dnia …………

 

 

 

 

(PODPIS WYKONAWCY

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2012-05-11 11:56:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2012-05-11 11:57:59)
 
 
ilość odwiedzin: 3101838

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X