☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja środowiskowa - Stacja Kontroli Pojazdów

 

              Małkinia Górna, dnia 2012.03.21

RSH 6220.3.2011

 

 

D e c y z j a

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 , ust 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. ), a także § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Godlewskiego zam. Małkinia Górna ul. Wyszyńskiego 20 w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z warsztatem napraw pojazdów mechanicznych i zagospodarowaniem nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2886 należącym do obrębu Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna, powiat ostrowski, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

ustalam

 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z warsztatem napraw pojazdów mechanicznych i zagospodarowaniem nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2886 należącym do obrębu Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna, powiat ostrowski"

 

 

I. Określam:

 

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z warsztatem napraw pojazdów mechanicznych i zagospodarowaniem nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2886 należącym do obrębu Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna, powiat ostrowski.

W przedmiotowym budynku prowadzona będzie kontrola stanu technicznego pojazdów na jednym stanowisku diagnostycznym dla pojazdów do i pow. 3,5t oraz naprawa pojazdów mechanicznych na 2 stanowiskach naprawczych do 3,5t wyposażonych w kanał naprawczy oraz w podnośnik hydrauliczny. Dodatkowo w części warsztatowej planuje się realizację jednego stanowiska garażowego. Powierzchnia całkowita budynku będzie wynosiła 348m². Ponadto w zakresie przedsięwzięcia powstanie: utwardzona powierzchnia placów, dojazdów i parkingu ( 4 miejsca na samochody osobowe, 2 miejsca na samochody ciężarowe ) oraz infrastruktura techniczna. W warsztacie będą prowadzone naprawy samochodów w zakresie mechanicznym i elektromechanicznym, w tym serwis ogumienia, zaś w stacji kontroli pojazdów będą prowadzone kontrole stanu technicznego na jednym stanowisku diagnostycznym. W zakładzie nie będą prowadzone usługi blacharsko - lakiernicze.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr ewid. 2886 o powierzchni 0,47 ha, w obrębie Małkinia Górna.

W najbliższym otoczeniu działki znajdują się:

- od strony północnej - droga wojewódzka nr 694, a dalej grunty orne i zabudowa,

- od strony wschodniej - tereny zabudowane, sady, tereny orne, łąki,

- od strony zachodniej - tereny zabudowane, grunty orne, nieużytki, pastwiska,

- od strony południowej - teren starorzecza rzeki Bug.

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 25 m na północ od miejsca planowanego przedsięwzięcia.

Teren, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz.U. Nr 213, poz. 1397 / planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Dolina Dolnego Bugu PLB 140001, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz.U. z 2011r. Nr 25 poz. 133 ) i w sąsiedztwie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 - Ostoja Nadbużańska PLH 140011.

2.warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

 

2.1. na etapie realizacji inwestycji w sposób oszczędny korzystać z terenu oraz zapewnić ochronę środowiska gruntowo - wodnego, w szczególności przed wyciekiem substancji ropopochodnych,

2.2. dokonywać uzupełnień paliwa, przeglądów, napraw i konserwacji maszyn tylko w miejscach specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu,

2.3. urządzenia i maszyny pracujące na terenie zakładu utrzymywać w dobrym stanie technicznym i konserwować w sposób prawidłowy, aby zachować parametry małej uciążliwości akustycznej,

2.4. plac budowy oraz obiekt wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych ; ze zużytymi sorbentami postępować jak z odpadami niebezpiecznymi,

2.5. wyposażyć plac budowy i zaplecze techniczno - socjalne w pojemniki ( kontenery ) zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia,

2.6. zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne z odprowadzeniem ścieków bytowych do bezodpływowych zbiorników,

2.7. prace uciążliwe akustycznie, prowadzone zarówno w fazie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji przedsięwzięcia, wykonywać wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00,

2.8. diagnostykę oraz naprawy pojazdów prowadzić wyłącznie w budynku,

2.9. na etapie eksploatacji utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren zakładu,

2.10. do odciągu spalin podłączyć jeden pojazd obsługiwany na stanowisku diagnostycznym,

2.11. wody opadowe i wody z odwodnienia wykopów ( w przypadku zaistnienia takiej konieczności ) odprowadzać na teren inwestora nie powodując szkód na sąsiednich działkach,

2.12. wodę na potrzeby budowy oraz cele bytowe, socjalne i porządkowe czerpać z gminnej sieci wodociągowej,

2.13. ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i przekazywać do oczyszczania; jeśli będzie możliwość należy podłączyć przedsięwzięcie do gminnej kanalizacji sanitarnej,

2.14. ścieki technologiczne ( z kanałów naprawczych i diagnostycznych oraz mycia warsztatu i stacji ) odprowadzać do bezodpływowego zbiornika po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych i odstojniku,

2.15. systematycznie poddawać konserwacji i czyszczeniu urządzenia do podczyszczania i gromadzenia ścieków oraz kontrolować ich szczelność,

2.16. wody deszczowe z terenów utwardzonych wprowadzać do ziemi po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych,

2.17. wody deszczowe z połaci dachowych wprowadzać bezpośrednio do ziemi,

2.18. odpady niebezpieczne, gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, zadaszonym, miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych ; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom,

2.19. odpady inne niż niebezpieczne, magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym, zadaszonym, miejscu o utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom,

2.20. wzdłuż granic działki wykonać pas zieleni izolacyjnej z drzew i krzewów, charakteryzujących się szybkim przyrostem.

 

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji , o której mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym:

 

3.1. zaprojektowanie szczelnych posadzek w pomieszczeniach stacji,

3.2. zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji ścieków technologicznych wraz z separatorem substancji ropopochodnych i odstojnikiem,

3.3. zaprojektowanie zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków technologicznych,

3.4. zaprojektowanie utwardzonych placów parkingowych z wyprofilowaniem umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

3.5. zaprojektowanie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i studniami chłonnymi,

3.6. zaprojektowanie emitora o minimalnej wysokości wylotu 8 m i średnicy 0,2 m na cele odprowadzania zanieczyszczonego powietrza ze stanowiska diagnostyki silników ( z odsysacza spalin ),

3.7. zaprojektowanie na cele ogrzewania i podgrzewania wody dla pomieszczeń warsztatu kotła o mocy do 80 kW, sprawności 87% z odprowadzeniem spalin emitorem o minimalnej wysokości 9 m i maksymalnej średnicy 0,3 m,

3.8. zastosowanie jednego wentylatora na dachu o maksymalnej mocy akustycznej 70 dB,

3.9. zapewnienie izolacyjności akustycznej ścian hali stacji i warsztatu na poziomie minimum RA=30 dB,

3.10. zapewnienie izolacyjności akustycznej stropu hali stacji i warsztatu na poziomie minimum RA= 32 dB.

 

 

4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych , w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

 

Przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane, jako obiekt o zwiększonym ryzyku albo obiekt o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację nie stwierdzono możliwości występowania transgranicznego oddziaływania.

 

6. Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

W dniu 18.08.2011r. Pan Dariusz Godlewski zam. Małkinia Górna ul. Wyszyńskiego 20 zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z warsztatem napraw pojazdów mechanicznych i zagospodarowaniem nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2886 należącym do obrębu Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna, powiat ostrowski.

Teren objęty inwestycją stanowi własność Inwestora i nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna terenu, którego dotyczy wniosek oraz terenów sąsiednich a także wypis z ewidencji gruntów.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ), pismem znak: RSH 6220.3-3.2011 z dnia 2011.08.22 zawiadomiono wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małkinia Górna oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna. Do tutejszego urzędu nie wpłynęły żądne wnioski w tej sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz.U. Nr 213, poz. 1397 /, planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) - Wójt Gminy Małkinia Górna zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ( pismo nr RSH 6220.3-1.2011 z dnia 18.08.2011r. ) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej ( pismo nr RSH 6220.3-2.2011 z dnia 18.08.2011r. ) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej pismem z dnia 2011.08.31 zwrócił się z prośbą o uzupełnienie wniosku, który następnie uzupełniono w dniu 2011.09.01 i wydał opinię sanitarną nr ZNS.7120-27/125/AK/11 z dnia 8 września 2011r., w której stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 06 września 2011r. wydał postanowienie nr WOOŚ-II.4240.1258.2011.IA, w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto, w niniejszym postanowieniu organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Małkinia Górna biorąc pod uwagę opinie powyższych organów oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy wydał postanowienie: znak RSH 6220.3-6.2011 z dnia 19.09.2011r., w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym w dniu 2011.09.26 zostało wydane postanowienie znak: RSH 6220.3-7.2011 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 2011.12.06 Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie Wójta Gminy Małkinia Górna o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu - przekazano wszystkim stronom postępowania, a także podano do publicznej wiadomości dnia 2011.12.08 na stronie BIP Urzędu Gminy Małkinia Górna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji objęła m.in. weryfikacje raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, a także zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami ) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - organ właściwy do jej wydania zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 - dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 33-38 cyt. ustawy podano wszelkie wymagane informacje m.in. organy właściwe do wydania opinii i dokonania uzgodnień, sposób i miejsce składania uwag i wniosków oraz organ właściwy do ich rozpatrzenia. W ustalonych w zawiadomieniu terminach nie wpłynęły żądne uwagi i wnioski co do realizacji zamierzonej inwestycji.

W dniu 2011.12.06 Wójt Gminy Małkinia Górna zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ( pismo znak: RSH 6220.3-8.2011 ), a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie realizacji planowanej inwestycji ( pismo znak: RSH 6220.3-9.2011 ). Dnia 2011.12.19 do Wójta Gminy Małkinia Górna wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, opiniujące pozytywnie przedsięwzięcie polegające na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z warsztatem napraw pojazdów mechanicznych i zagospodarowaniem nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2886 należącym do obrębu Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna, powiat ostrowski, określając jednocześnie warunki realizacji tego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 2011.12.29 wezwał do uzupełnienia wniosku, który następnie uzupełniono w dniu 2011.12.30.

W dniu 2012.01.17 pismem znak: WOOŚ-II.4242.549.2011.EW Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko m.in. w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, miejsca usytuowania wentylatora i wskazania na mapie miejsca usytuowania stanowiska badań akustycznych.

W dniu 2012.02.02 Wójt Gminy Małkinia Górna przesłał uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dnia 2012.03.05 do Wójta Gminy Małkinia Górna wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 lutego 2012r. znak: WOOŚ-II.4242.549.2011.EW, w którym RDOŚ uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji.

Warunki środowiskowe, określone przez organ uzgadniający i opiniujący zostały w całości uwzględnione w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zmianami ) przed wydaniem niniejszej decyzji, pismem z dnia 2012.03.06 zawiadomiono strony o zebraniu dowodów i materiałów oraz o możliwości zapoznania się / możliwością wypowiedzenia się / ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do dnia wydania niniejszej decyzji - żadna ze stron nie skorzystała z prawa do wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonej dokumentacji.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Dolina Dolnego Bugu PLB 140001, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz.U. z 2011r. Nr 25 poz. 133 ) i w sąsiedztwie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 - Ostoja Nadbużańska PLH 140011.

Obszar Natura 2000 - Dolina Dolnego Bugu utworzono w celu ochrony cennych gatunków ptaków związanych z występującymi tu siedliskami wodno-błotnymi. Obszar Natura 2000 - Ostoja Nadbużańska powstał natomiast dla ochrony cennych siedlisk przyrodniczych związanych z doliną Bugu.

Dolina Dolnego Bugu oraz Ostoja Nadbużańska obejmują ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość obszarów pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi,; wzdłuż rzeki występują dobrze rozwinięte zarośla wierzbowe. Największe zagrożenie dla tutejszej awifauny stwarzają obwałowania i odcinanie starorzeczy od współczesnego koryta rzeki oraz zabudowa doliny. Zanieczyszczenie wód, melioracje, tamy zaporowe, trasy szybkiego ruchu, przebudowa drzewostanów w kierunku monokultur sosnowych, kłusownictwo, to kolejne czynniki zagrażające ptakom i przyrodzie obszaru.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływać na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz na spójność sieci.

Z przeprowadzonej w raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizy wynika, że planowana budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z warsztatem napraw pojazdów mechanicznych i zagospodarowaniem nieruchomości w Małkini Górnej na działce nr ewid. 2886, przy zastosowaniu zaplanowanych rozwiązań technicznych i technologicznych i przy uwzględnieniu proponowanych w opracowaniu zaleceń oraz prawidłowej eksploatacji, nie będzie pogarszać stanu środowiska.

Analiza materiałów wykazała możliwość realizacji przedmiotowego zamierzenia przy zastosowaniu określonych działań łagodzących. Dlatego też przedstawione warunki środowiskowe, które ukierunkowane są na zminimalizowanie ewentualnego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko spowodują, że realizacja oraz eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Wobec nie zgłoszenia uwag – mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

Załączniki:

 

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Dariusz Godlewski

zam. Małkinia Górna

ul. Wyszyńskiego 20

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa,

3. a/a

 

 

 

Do wiadomości:

 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do decyzji znak: RSH 6220.3.2011

z dnia 2012.03.21

 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów z warsztatem napraw pojazdów mechanicznych i zagospodarowaniem nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 2886 należącym do obrębu Małkinia Górna, gm. Małkinia Górna, powiat ostrowski. Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie stanowi własność inwestora i nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ), planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na terenie działki 2886 o pow. 0,47 ha w miejscowości Małkinia Górna przewiduje się budowę:

- budynku usługowego, w tym:

  • pomieszczeń OSKP ( 1 stanowisko diagnostyczne ),

  • pomieszczeń warsztatu napraw pojazdów (2 stanowiska naprawcze, 1 stanowisko garażowe),

  • pomieszczeń socjalno - biurowych,

- utwardzonych powierzchni placów, dojazdów i parkingów ( 4 miejsca na samochody osobowe, 2 miejsca na samochody ciężarowe - powierzchnia do 800 m² ) - o powierzchni całkowitej do 1600 m² oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Powierzchnia całkowita budynku będzie wynosiła 348 m². W warsztacie będą prowadzone naprawy samochodów w zakresie mechanicznym i elektromechanicznym, w tym serwis ogumienia, zaś w stacji kontroli pojazdów będzie prowadzona kontrola stanu technicznego pojazdów na jednym stanowisku diagnostycznym. W zakładzie nie będą prowadzone usługi blacharsko - lakiernicze. Stacja i warsztat będzie czynny przez 6 dni w tygodniu. W najbliższym otoczeniu znajdują się:

- od strony północnej - droga wojewódzka nr 694, a dalej grunty orne i zabudowa,

- od strony wschodniej - tereny zabudowane, sady, tereny orne, łąki,

- od strony zachodniej - tereny zabudowane, grunty orne, nieużytki, pastwiska,

- od strony południowej - teren starorzecza rzeki Bug.

Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 25 m na północ od miejsca planowanego przedsięwzięcia.

Obsługę komunikacyjną zaplanowano z drogi wojewódzkiej nr 694, wzdłuż której na wysokości przedmiotowej działki biegnie ul. Nurska.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 - Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 - Ostoja Nadbużańska PLH 140011, które regulowane są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133 ). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływać na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz na spójność sieci.

W pobliżu nie znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-03-22 14:20:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-03-22 14:20:50)
 
 
ilość odwiedzin: 2416853

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X