☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej

                                                                                                                                                                             Małkinia Górna, dnia 2012.03.05

RSH 6220.1-3.2012

 

 

 

 

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 

 

Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. / oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. / zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28.02.2012r. złożony przez Rockwool Polska Sp. z o.o. Cigacice ul. Kwiatowa 14, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa placu magazynowego dla potrzeb składowania produktów z wełny mineralnej, na terenie zakładu Rockwool Polska

Sp. z o.o. w Małkini.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życie ludzi.

Informuję Pana/ią o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.10 k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2012-03-06 11:34:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2012-03-06 11:40:25)
 
 
ilość odwiedzin: 2418050

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X