☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 18.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia Górna wydanych w latach 2003 – 2011

Uchwała nr 83.XII.2012 z 29.03.2012 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2012 rok

Uchwała nr 84.XII.2012 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 85.XII.2012 z 29.03.2012 w sprawie uchylenia uchwały nr 139.XXVI.2005 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 lutego 2005 r...

Uchwała nr 94.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała nr 95.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 216.XXXVI.2010

Uchwała nr 96.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć

Uchwała nr 119.XX.2012 z 19.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku

Uchwała nr 120.XX.2012 z 19.11.2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 129.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 130.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 131.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 132.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała nr 133.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr 151.XXV.2013 z 27.03.2013 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała nr 152.XXV.2013 z 27.03.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 159.XXVII.2013 z 28.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Uchwała nr 164.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr 167.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Małkinia Górna

Uchwała nr 168.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr 171.XXXI.2013 z 5 .11.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 172.XXXI.2013 z 5.11.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 177.XXXI.2013 z 5.11.2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych

Uchwała nr 188.XXXIII.2014 z 10.02.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

Uchwała nr 189.XXXIII.2014 z 10.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania

Uchwała nr 197.XXXIV.2014 z 27.03.2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej

Uchwała nr 208.XXXVI.2014 z 27.06.2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych

Uchwała nr 219.XXXIX.2014 z 30.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r

 Uchwała nr 220.XXXIX.2014 z 30.10.2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 22.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała nr 23.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli

Uchwała nr 24.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 30.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok

Uchwała nr 31.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Uchwała nr 32.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 33.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

Uchwała nr 35.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku

Uchwała nr 42.IX.2015 z 13.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała nr 50.X.2015 z 15.06.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 66.XIII.2015 z 28.09.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego

Uchwała nr 68.XIII.2015 z 28.09.2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 67.XIII.2015 z 28.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru

Uchwała nr 74.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 75.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 76.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr 79.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli

Uchwała nr 81.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała nr 82.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała nr 83.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Uchwała nr 84.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 85.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała nr 86.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 87.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 88.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

Uchwała nr 91.XVI.2015 z 14.12.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 100.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 101.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 104.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie zapewnienia obsługi finansowo-księgowej

Uchwała nr 105.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr 107.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Małkinia Górnej

Uchwała nr 118.XIX.2016 z 12.01.2016 w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych

Uchwała nr 119.XIX.2015 z 12.01.2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli

Uchwała nr 135.XXII.2016 z 12.05.2016 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Uchwała nr 136.XXII.2016 z 12.05.2016 w sprawie zasad i warunków używania herbu i barw

Uchwała nr 148.XXV.2016 z 21.07.2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała nr 164.XXIX.2016 z 07.11.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 170.XXX.2016 z 28.11.2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf

Uchwała nr 171.XXX.2016 z 28.11.2016 w sprawie określenia lokalizacji przystanków

Uchwała nr 176.XXXI.2016 z 21.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu

Uchwała nr 187.XXXIII.2017 z 07.02.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 11 Listopada

Uchwała nr 188.XXXIII.2017 z 07.02.2017 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie

Uchwała nr 193.XXXIV.2017 w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała nr 195.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia trybu i  kryteriów oceny wniosków

Uchwała nr 196.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości

Uchwała nr 197.XXXIV.2017 z 27.02.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała nr 200.XXXIV.2017 z 27.07.2017 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

Uchwała nr 202.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola

Uchwała nr 203.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych

Uchwała nr 205/XXXV/2017 z 22.03.2017 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2017 rok

Uchwała nr 206/XXXV/2017 z 22.03.2017 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu

Uchwała nr 209/XXXV/2017 z 22.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr 215/XXXVI/2017 z 27.04.2017 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawisty Nadbużne

Uchwała nr 223/XXXVII/2017 z 05.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 224/XXXVII/2017 z 05.06.2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 229/XXXVII/2017 z 05.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu

Uchwała nr 240/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna

Uchwała nr 241/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 242/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 243/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała nr 244/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 248/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Małkinia Górna nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2012-02-20 10:15:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2017-10-30 15:10:32)
 
 
ilość odwiedzin: 2380292

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X