☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego gmina Małkinia Górna wydanych w latach 2003 – 2011

Uchwała nr 83.XII.2012 z 29.03.2012 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2012 rok

Uchwała nr 84.XII.2012 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 85.XII.2012 z 29.03.2012 w sprawie uchylenia uchwały nr 139.XXVI.2005 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 lutego 2005 r...

Uchwała nr 94.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała nr 95.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie zmiany uchwały nr 216.XXXVI.2010

Uchwała nr 96.XIII.2012 z 30.04.2012 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć

Uchwała nr 119.XX.2012 z 19.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku

Uchwała nr 120.XX.2012 z 19.11.2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 129.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 130.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 131.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 132.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała nr 133.XXI.2012 z 21.12.2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr 151.XXV.2013 z 27.03.2013 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała nr 152.XXV.2013 z 27.03.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 159.XXVII.2013 z 28.05.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Uchwała nr 164.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr 167.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Małkinia Górna

Uchwała nr 168.XXIX.2013 z 22.08.2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr 171.XXXI.2013 z 5 .11.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr 172.XXXI.2013 z 5.11.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 177.XXXI.2013 z 5.11.2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych

Uchwała nr 188.XXXIII.2014 z 10.02.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

Uchwała nr 189.XXXIII.2014 z 10.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania

Uchwała nr 197.XXXIV.2014 z 27.03.2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej

Uchwała nr 208.XXXVI.2014 z 27.06.2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych

Uchwała nr 219.XXXIX.2014 z 30.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r

 Uchwała nr 220.XXXIX.2014 z 30.10.2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 22.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała nr 23.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli

Uchwała nr 24.VII.2015 z 26.02.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 30.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok

Uchwała nr 31.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Uchwała nr 32.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 33.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

Uchwała nr 35.VIII.2015 z 30.03.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku

Uchwała nr 42.IX.2015 z 13.05.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Uchwała nr 50.X.2015 z 15.06.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 66.XIII.2015 z 28.09.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego

Uchwała nr 68.XIII.2015 z 28.09.2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 67.XIII.2015 z 28.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna i sposobu jej poboru

Uchwała nr 74.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 75.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 76.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Uchwała nr 79.XIV.2015 z 29.10.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli

Uchwała nr 81.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała nr 82.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała nr 83.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Uchwała nr 84.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 85.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała nr 86.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 87.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 88.XV.2015 z 12.11.2015 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

Uchwała nr 91.XVI.2015 z 14.12.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr 100.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 101.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 104.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie zapewnienia obsługi finansowo-księgowej

Uchwała nr 105.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr 107.XVIII.2015 z 30.12.2015 w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Małkinia Górnej

Uchwała nr 118.XIX.2016 z 12.01.2016 w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych

Uchwała nr 119.XIX.2015 z 12.01.2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli

Uchwała nr 135.XXII.2016 z 12.05.2016 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Uchwała nr 136.XXII.2016 z 12.05.2016 w sprawie zasad i warunków używania herbu i barw

Uchwała nr 148.XXV.2016 z 21.07.2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała nr 164.XXIX.2016 z 07.11.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 170.XXX.2016 z 28.11.2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf

Uchwała nr 171.XXX.2016 z 28.11.2016 w sprawie określenia lokalizacji przystanków

Uchwała nr 176.XXXI.2016 z 21.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu

Uchwała nr 187.XXXIII.2017 z 07.02.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 11 Listopada

Uchwała nr 188.XXXIII.2017 z 07.02.2017 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie

Uchwała nr 193.XXXIV.2017 w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała nr 195.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia trybu i  kryteriów oceny wniosków

Uchwała nr 196.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości

Uchwała nr 197.XXXIV.2017 z 27.02.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała nr 200.XXXIV.2017 z 27.07.2017 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

Uchwała nr 202.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola

Uchwała nr 203.XXXIV.2017 z 27.02.2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych

Uchwała nr 205/XXXV/2017 z 22.03.2017 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2017 rok

Uchwała nr 206/XXXV/2017 z 22.03.2017 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu

Uchwała nr 209/XXXV/2017 z 22.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr 215/XXXVI/2017 z 27.04.2017 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawisty Nadbużne

Uchwała nr 223/XXXVII/2017 z 05.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 224/XXXVII/2017 z 05.06.2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 229/XXXVII/2017 z 05.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Małkinia Górna służebnościami przesyłu

Uchwała nr 240/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczyciela „wspomagającego” posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna

Uchwała nr 241/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 242/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 243/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała nr 244/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 248/XXXVIII/2017 z 11.08.2017 w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Małkinia Górna nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr 249/XXXIX/2017 z 29.09.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący

Uchwała nr 258/XL/2017 z 27.10.2017 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 268/XLII/2017 z 11.12.2017 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Małkini Górnej

Uchwała nr 280/XLIV/2018 z 26.01.2018 w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018 – 2020

Uchwała nr 285/XLIV/2018 z 26.01.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów

Uchwała nr 289/XLVI/2018 z 26.02.2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623

Uchwała nr 292/XLVI/2018 z 26.02.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 293/XLVI/2018 z 26.02.2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Małkinia Górna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała nr 296/XLVII/2018 z 28.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020

Uchwała nr 297/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej

Uchwała nr 298/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała nr 299/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2018 rok

Uchwała nr 302/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Uchwała nr 303/XLVII/2018 z 28.03.2018 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kańkowie

Uchwała nr 307/XLVIII/2018 z 24.04.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - obszar w obrębie części miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo (teren przy ulicy Przedszkolnej i Leśnej)

Uchwała nr 309/XLVIII/2018 z 24.04.2018 w sprawie podziału gminy Małkinia Górna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 315/XLIX/2018 z 18.06.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej

Uchwała nr 317/XLIX/2018 z 18.06.2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr 318/XLIX/2018 z 18.06.2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Uchwała nr 329/LI/2018 z 18.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr 330/LI/2018 z 14.08.2018 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 333/LII/2018 z 10.09.2018 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 336/LII/2018 z 10.09.2018 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania jej statutu

Uchwała nr 337/LIII/2018 z 16.10.2018 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Uchwała nr 338/LIII/2018 z 16.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 13/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”w Gminie Małkinia Górna na lata 2019 - 2023

Uchwała nr 14/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023

Uchwała nr 15/III/2018 z 13.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 16/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr 17/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 20/III/2018 z 13.12.2018 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości

Uchwała nr 32/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błędnica

Uchwała nr 33/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowe

Uchwała nr 34/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo

Uchwała nr 35/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowka Pierwsza

Uchwała nr 36/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo-Parcele

Uchwała nr 37/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glina

Uchwała nr 38/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grądy

Uchwała nr 39/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kańkowo

Uchwała nr 40/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełczew

Uchwała nr 41/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klukowo

Uchwała nr 42/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Dolna

Uchwała nr 43/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna I

Uchwała nr 44/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna II

Uchwała nr 45/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna III

Uchwała nr 46/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna IV

Uchwała nr 47/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Górna V

Uchwała nr 48/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niegowiec

Uchwała nr 49/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orło

Uchwała nr 50/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małkinia Mała - Przewóz

Uchwała nr 51/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prostyń

Uchwała nr 52/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgórze-Gazdy

Uchwała nr 53/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poniatowo

Uchwała nr 54/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki-Piotrowice

Uchwała nr 55/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rostki Wielkie

Uchwała nr 56/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sumiężne

Uchwała nr 57/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Treblinka

Uchwała nr 58/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawisty Nadbużne

Uchwała nr 59/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawisty Podleśne

Uchwała nr 60/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żachy-Pawły

Uchwała nr 61/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr 64/V/2019 z 07.02.2019 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Uchwała nr 71/VI/2019 z 07.03.2019 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2019 r.

Uchwała nr 78/VII/2019 z 07.03.2019 w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska

Uchwała nr 79/VII/2019 z 07.03.2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 85/VIII/2019 z 14.05.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

Uchwała nr 86/VIII/2019 z 14.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023

Uchwała nr 87/VIII/2019 z 14.05.2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statutach Sołectw w Gminie Małkinia Górna

Uchwała nr 88/VIII/2019 z 14.05.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 93/IX/2019 z 14.06.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała nr 94/IX/2019 z 14.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 95/IX/2019 z 14.06.2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w 2019 r.

Uchwała nr 96/IX/2019 z 14.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska

Uchwała nr 98/IX/2109 z 14.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 104/X/2109 z 28.06.2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Małkinia Górna w zakresie budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Uchwała nr 105/X/2109 z 28.06.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 106/XI/2019 z 22.07.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 107/XI/2019 z 22.07.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 113/XII/2019  z 17.09.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna

Uchwała nr 124/XV/2019 z 20.11.2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr 127/XVI/2019 z 09.12.2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr 128/XVI/2019 z 09.12.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 130/XVI/2019 z 09.12.2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Prostyń

Uchwała nr 131/XVI/2019 z 09.12.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni

Uchwała nr 143/XVIII/2020 z 08.01.2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Małkinia Górna

Uchwała nr 144/XVII/2020 z 08.01.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

Uchwała nr 151/XIX/2020 z 03.02.2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr 157/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 r.

Uchwała nr 159/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 160/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 161/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr 162/XXI/2020 z 11.03.2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr 164/XXI/2020 z 11.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr 176/XXIII/2020 z 05.06.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 177/XXII/2020 z 05.06.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 184/XXIV/2020 z 17.07.2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr 186/XXIV/2020 z 17.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 187/XXIV/2020 z 17.07.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 196/XXV/2020 z 22.09.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2012-02-20 10:15:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2020-11-05 14:33:58)
 
 
liczba odwiedzin: 3297628

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X