☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zakup paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej

Małkinia: Zakup paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej
Numer ogłoszenia: 369008 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Nurska 144,
07-320 Małkinia, woj. mazowieckie, tel. 29 7455580, faks 29 7455580.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw do pojazdów i urządzeń
będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej, tj. 60000 dm³ oleju napędowego i 1200 dm³ benzyny bezołowiowej 95. Zakupione u Wykonawcy paliwo płynne musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gosp. i Pracy z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) oraz być zgodne z normami:olej napędowy musi spełniać wymagania PN -EN 590:2006, benzyna bezołowiowa 95 musi spełniać PN- EN 228:2006. W przypadku zmiany przywoływanych wyżej Norm jakościowych paliw ciekłych obowiązujących w Unii Europejskiej paliwa będące przedmiotem dostawy powinny posiadać jakość uwzględniającą takie zmiany od dnia ich obowiązywania. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zmówienia. Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 musi być realizowany (stacja paliw) w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, indywidualnie do każdego pojazdu na stacji paliw Wykonawcy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym tj. koncesję o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) ważną przez cały okres
realizacji zamówienia i oświadczenie określone w załączniku Nr. 2 do SIWZ.
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie określone w załączniku Nr. 2 do SIWZ oraz wykaz usług określony w załączniku Nr. 4 do SIWZ.
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi
oświadczenie określone w załączniku Nr. 2 do SIWZ
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi
oświadczenie określone w załączniku Nr. 2 do SIWZ
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi
oświadczenie określone w załączniku Nr. 2 do SIWZ . Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu nastąpi wg. formuły spełnia - nie spełnia i dokonywana
będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę wyszczególnione w pkt. 7
SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
· koncesję, zezwolenie lub licencję
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
· zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany:- gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknęła z okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jednocześnie nie są to okoliczności, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca, -korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy,- zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in.: zmiany urzędowej stawki podatku VAT mającej wpływ na cenę, -zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: - komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: zmiana taka wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem stron w stosownym aneksie, zmiany korzystne dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, pokój nr. 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ
Załącznik Nr. 1 Wzór formularza ofertowego
Załącznik Nr. 2 Oświadczenie o spelnianiu warunkow
Załącznik Nr. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr. 4 Informacja na temat doświadczenia - wykaz usług
Zał. Nr. 5 - Wzór umowy

Informacja zapytania i odpowiedzi
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wytworzył:
Anna Polak - ZGKiM Małkinia Górna
(2011-11-08)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2011-11-08 10:19:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2011-11-15 14:40:54)
 
 
ilość odwiedzin: 3097588

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X