☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2011-2012 do kotłowni olejowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do kotłowni olejowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Małkini Górnej.

Numer ogłoszenia: 209656 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia, woj. mazowieckie, tel. 29 7455580, faks 29 7455580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do kotłowni olejowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 do kotłowni olejowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej w ilości 92 000 dm³. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany olej opałowy lekki znajdują się na terenie Małkini Górnej. Olej opałowy musi spełniać wymogi określone normami jakości PN-C-96024:2001 i być dopuszczony do obrotu. Wymagane parametry fizyko - chemiczne jakie ma spełniać oferowany olej opałowy: 1. gęstość w temperaturze 15°C - max. 0,860 g/cm³, 2. wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, 3.temperatura zapłonu - min. 56°C, 4. lepkość kinematyczna w 20°C - max. 6,00 mm²/s, 5. temperatura płynięcia - max.-20°C, 6. zawartość siarki - max. 0,20% (m/m), 7. zawartość wody - max. 200 mg/kg, 8. zawartość zanieczyszczeń stałych - max. 24 mg/kg, 9. pozostałość po spopieleniu - max. 0,01 % (m/m), 10. barwa czerwona.W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1000 dm³ oleju opałowego lekkiego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty dostaw z uwagi na warunki atmosferyczne i inne zdarzenia losowe. Rozszerzenie dostaw nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. Cenę jednostkową należy przyjąć na podstawie notowanej ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronie internetowej producenta oleju opałowego w dniu 28.07.2011 roku +/- marża dostawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - wykonawca jest zobowiązany przedstawić koncesję, zezwolenia lub licencję jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia).

·      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·      III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·      koncesję, zezwolenie lub licencję

·      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·      III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. a) W szczególności dopuszczalne są zmiany: korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy, zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b)Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: - komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie, terminu realizacji umowy, zasad realizacji umowy, warunków płatności oraz określa następujące warunki takiej zmiany: - zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem stron w stosownym aneksie, zmiany korzystne dla zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 07-320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej, 07-320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144 (w sekretariacie).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

1. SIWZ olej opałowy
2. Załącznik nr. 1 wzór formularza ofertowego
3. Załącznik nr. 2 Oswiadczenie o spelnianiu warunkow
4. Załącznik nr. 3 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr. 4 Informacja na temat doświadczenia
6. Załącznik nr. 5 Umowa na dostawę oleju opałowego

 

Wytworzył:
Anna Polak - ZGKiM Małkinia Górna
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2011-07-21 10:08:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2011-07-21 10:13:16)
 
 
ilość odwiedzin: 3101768

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X