☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg niegraniczony dot. kompleksowego ubezpieczenia Gminy Małkinia Górna

 

Małkinia Górna: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Numer ogłoszenia: 129658 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, REGON 000541701, NIP 759-10-16-225 - Urząd Gminy - Ochotnicze Straże Pożarne: 1. Małkinia Górna, ul. Ostrowska 9 2. Prostyń 3. Kańkowo 4. Błędnica 5. Glina 6. Grądy 7. Treblinka 8. Zawisty Podleśne 9. Daniłówka I 2. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna; Prostyń 144, 07-319 Małkinia, REGON 550078909, NIP 759-14-39-210 3. Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550717858, NIP 759-15-22-388 4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Przedszkolna 3, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550060163, NIP 759-13-76-107 5. Przedszkole Samorządowe, ul. Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia Górna, REGON 000912793, NIP 759-15-22-508 6. Szkoła Podstawowa w Glinie, Glina 83, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001244684, NIP 759-15-22-425 7. Szkoła Podstawowa w Kańkowie, Kańkowo 58, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001244460, NIP 759-15-22-483 8. Szkoła Podstawowa w Kiełczewie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Prymasa Tysiąclecia 49, 07-319 Małkinia, REGON 001244690, NIP 759-15-22-448 9. Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 17, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001106730, NIP 759-15-22-477 10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550061292, NIP 759-15-22-454 11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001100353, NIP 759-000-28-01 12. Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550388030, NIP 759-12-80-241 13. Zespół Szkół Gminnych, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna, REGON 551334094, NIP 759-16-19-567 a) Szkoła Podstawowa nr 1 b) Publiczne Gimnazjum nr 1 14. Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Małkinia, REGON 551334088, NIP 759-161-95-73 a) Szkoła Podstawowa w Prostyni b) Publiczne Gimnazjum w Prostyni 15. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna, REGON 551177430, NIP 759-15-49-625 Część II Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych. Część III Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia bądź też na I, II i na III część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy, przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące w przypadku nie wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku, zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, pok. nr 13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, REGON 000541701, NIP 759-10-16-225 - Urząd Gminy - Ochotnicze Straże Pożarne: 1. Małkinia Górna, ul. Ostrowska 9 2. Prostyń 3. Kańkowo 4. Błędnica 5. Glina 6. Grądy 7. Treblinka 8. Zawisty Podleśne 9. Daniłówka I 2. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna; Prostyń 144, 07-319 Małkinia, REGON 550078909, NIP 759-14-39-210 3. Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550717858, NIP 759-15-22-388 4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Przedszkolna 3, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550060163, NIP 759-13-76-107 5. Przedszkole Samorządowe, ul. Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia Górna, REGON 000912793, NIP 759-15-22-508 6. Szkoła Podstawowa w Glinie, Glina 83, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001244684, NIP 759-15-22-425 7. Szkoła Podstawowa w Kańkowie, Kańkowo 58, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001244460, NIP 759-15-22-483 8. Szkoła Podstawowa w Kiełczewie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Prymasa Tysiąclecia 49, 07-319 Małkinia, REGON 001244690, NIP 759-15-22-448 9. Szkoła Podstawowa w Orle, Orło 17, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001106730, NIP 759-15-22-477 10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina, ul. Leśna 15, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550061292, NIP 759-15-22-454 11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, REGON 001100353, NIP 759-000-28-01 12. Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna, REGON 550388030, NIP 759-12-80-241 13. Zespół Szkół Gminnych, ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna, REGON 551334094, NIP 759-16-19-567 a) Szkoła Podstawowa nr 1 b) Publiczne Gimnazjum nr 1 14. Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni, Prostyń 60, 07-319 Małkinia, REGON 551334088, NIP 759-161-95-73 a) Szkoła Podstawowa w Prostyni b) Publiczne Gimnazjum w Prostyni 15. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna, REGON 551177430, NIP 759-15-49-625 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 85
  • 2. Zaakceptowana klauzula dodatkowa - 15


 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ubezpieczenia komunikacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2011-05-26 09:16:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2011-06-08 10:37:28)
 
 
ilość odwiedzin: 3095394

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X