☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 29.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Przebudowy drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej

   

Małkinia Górna dnia 15.12.2010 r.
INW 341- 16/2010

 
wszyscy uczestnicy postępowania

 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, na Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 wybrano ofertę Firmy Transportowo – Usługowej Mirosław Przesmycki ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna.

 
Uzasadnienie
Zgodnie z pkt XIX SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt liczona, wg algorytmu:C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100, C - ilość punktów obliczona dla badanej oferty.
Złożono osiem ofery.
Oferta nr 1
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzyniewska 10, 05-800 Pruszków
Liczba pkt. - 78,5pkt.
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka
Liczba pkt – 73,4 pkt.
Oferta nr 4
Zakład Budowlano – Drogowy „SJ” Szymański – Jarząbek sp. j. ul. Sitarska 20, 18-300 Zambrów
Liczba pkt – 69,0 pkt
Oferta nr 5
Dom – Bud Dariusz Chlubicki, Kańkowo 67, 07-320 Małkinia Górna
Liczba pkt – 82,1 pkt
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR ul. Liściasta 11, 05-410 Józefów
Liczba pkt – 71,2 pkt
Oferta nr 7
Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna
Liczba pkt – 100 pkt
Oferta nr 8
Centum S.C. Mariusz Marcin Ponichtera, Marcin Sobociński Natalin ul. Szkolna 6, 07-200 Wyszków
Liczba pkt – 82,8 pkt
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że odrzucono:
Ofertę nr 3
Zakład Usług Techniczno – Handlowych EKO – BUD ul. Serocka 32A/1, 07-200 Wyszków
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Ustawy Pzp.
Uzasadnienie:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, RozdziałXVII Opis sposobu obliczania ceny, pkt 17.1 „Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny kosztorysowej. Wykonawca winien sporządzić kosztoryszawierający pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, które zostały wskazane w SIWZ, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Wykonawca winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia , w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, zestawienie materiałów, zestawienie sprzętu, itp. Wartość wynikająca z kosztorysu stanowi cenę zamówienia” oraz pkt 17.5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z obowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty”.
Cenę należy definiować zgodnie z Art. 2. Pzp t.j.: ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. O cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.1));”
cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym”
 
Wykonawca przy sporządzaniu kosztorysu- branża drogowa, zastosował do wyceny robót stawkę podatku VAT 23%. Wartość wynikająca z kosztorysów nie stanowi ceny zamówienia zapisanej w formularzu ofertowym, co jest podstawą do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”.

 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr fax. 29 74 55 118.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:
  1. wszyscy uczestnicy postępowania
  2. a.a.

 

 

 
Autor dokumentu:
 
Udostępnił: Adam Pławski (2010-12-15 15:14:12)
Ostatnio zmodyfikował: Adam Pławski (2011-03-03 11:19:41)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2011-03-02 14:18:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2011-03-03 09:00:46)
 
 
ilość odwiedzin: 3093212

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X