☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Czwartek 04.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg niegroniczony dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej do przepustowości 1300 m3/d.

 

Małkinia Górna: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej do przepustowości 1300 m3/d
Numer ogłoszenia: 10320 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małkinia Górna , ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, woj. mazowieckie, tel. 029 6448000, 6442985, faks 029 7455118.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAŁKINI GÓRNEJ DO PRZEPUSTOWOŚCI 1300 m3/d.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące części: - technologiczno -instalacyjna, - architektoniczno-budowlana: budynek techniczno socjalny, stacja zlewna, fundament filtra powietrza, wylot do odbiornika, ogrodzenie, rozbiórki, - konstrukcyjna, - elektryczna, przyłącza elektroenergetyczne, - drogi Po rozbudowie oczyszczalnia będzie się składać z następujących obiektów technologicznych: Obiekty projektowane: - Reaktor biologiczny . - Stacja dmuchaw. - Pomieszczenia socjalno-biurowe, rozdzielnia, agregatornia . - Stacja odwadniania i higienizacji osadu . - Pomieszczenie odbioru skratek, osadu i odwadniania piasku. - Silos na wapno. - Pompownia ścieków . - Stacja zlewna . - Pompownia ścieków dowożonych . - Filtr powietrza (Biowent). - Komora przepływomierza . - Komora zasuw . - Komora klapy zwrotnej . Obiekty do przebudowy lub remontu: - Osadnik Imhoffa (adaptacja na zbiornik ścieków dowożonych . - Osadnik wtórny po złożach (adaptacja na pompownię ścieków oczyszczonych . - Stacja transformatorowa . Obiekty istniejące do likwidacji: - Złoża biologiczne . - Poletka filtracyjne . - Budynek administracyjno-techniczny . Obiekty istniejące do zmiany przeznaczenia poza oczyszczalnią: - Zlewnia nieczystości płynnych. - Budynek biobloków, dmuchaw, stacji odwadniania osadów. - Zagęszczacz osadów . oraz - rozruch oczyszczalni wykonany w oparciu o Instrukcję rozruchu oraz uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym, - uzupełnienia zieleni ochronnej o 26 szt. drzew liściastych (klon srebrzysty i lipa srebrzysta). Projekt został uzupełniony już po wykonaniu przedmiarów. Zachodzi konieczności uwzględnienia tego w wycenie przedsięwzięcia. 2. Oferta równoważna. Zamawiający użył przy opisywaniu zamówienia znaków towarowych i nazw producentów, ponieważ uzasadniała to specyfikacja przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie można było użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, które pozwoliłyby na złożenie oferty zgodnej z jego oczekiwaniami. Występujące w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów i urządzeń oraz ich dostawców należy traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. W ofercie można zaproponować urządzenia i materiały równoważne. Ofertą równoważną jest przedmiot, urządzenie lub proponowany materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Do przedłożenia wyżej wymienionej szczegółowej specyfikacji należy wykorzystać załączony do SIWZ - Wykaz przykładowej armatury i urządzeń technologicznych oraz wymaganych parametrów dla ich równoważnych odpowiedników - załącznik nr 45 do SIWZ. Zamawiający informuje, że w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wymagane jest , aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Koszty związane z wykazaniem równoważności oferty ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań i efektów inwestycyjnych, które muszą być w pełni zgodne z przyjętymi w projekcie Zamawiającego parametrami projektu. W przypadku wątpliwości na Wykonawcy będzie spoczywać trud udowodnienia że produkt jest równoważny. Wykonawca składając ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków. Wykonawca oferując produkty równoważne zobowiązany jest potwierdzić, że spełniają stawiane im wymagania poprzez dołączenie do oferty: nazwy producenta lub marki oferowanego produktu, wykorzystując druk będący załącznikiem nr 45 do SIWZ, pełnej nazwy produktu, jego dokładnego opisu, karty charakterystyki, atesty lub certyfikaty niezależnej jednostki certyfikującej. 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia w załącznikach 7 - 45 do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu budowy celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu placu budowy. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający liczy się z zaistnieniem okoliczności do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.10.00-5, 45.33.00.00-9, 45.32.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Tak. 230.000,00 złotych. Nr rachunku bankowego w przypadku wpłacania wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ w Małkini Górnej 94 8923 1021 0100 0169 2001 0012
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncesje, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o wartości minimum 5.000.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy oraz osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadającymi wymagane uprawnienia, w tym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez potwierdzoną wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę minimum 5.000.000,00 zł posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 9.000 000,- złotych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp stanowiącym 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany - Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in. Nieterminowe przekazanie terenu budowy Braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne Epidemie Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub zmian technologii Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia Zmiana wymiarów, położenia lub wysokości części robót Rezygnacja z części robót Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego Zmiany podwykonawców
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malkiniagorna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Małkinia Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet IV, działanie 4.1..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 
 
Załącznik nr 7 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Załącznik nr 7a – wykaz nr STWiORB wymaganych do przedmiaru robót

Załącznik nr 8 – przedmiar robót branża budowlana,

Załącznik nr 9 – przedmiar robót branża drogowa,

Załącznik nr 10 – przedmiar robót branża elektryczna,

Załącznik nr 11 – przedmiar robót - konstrukcja

Załącznik nr 12 – przedmiar robót – technologia,

Załącznik nr 13 – rzut dachu,

Załącznik nr 14 – elewacje i przekrój

Załącznik nr 15 – ławy i ściany fundamentowe,

Załącznik nr 16 – rzut przyziemia,

Załącznik nr 17 – orynnowanie,

Załącznik nr 18 – mocowanie belek 1,

Załącznik nr 19 – mocowanie belek 2,

Załącznik nr 20 – belki, płatwie,

Załącznik nr 21 – filtr powietrza 1,

Załącznik nr 22 – filtr powietrza 2,

Załącznik nr 23 – stacja zlewna – płyta fundamentowa,

Załącznik nr 24 – stacja zlewna – rzut elewacji,

Załącznik nr 25 – stacja zlewna – rzut wyposażenia,

Załącznik nr 26 – wylot – rzut i przekrój,

Załącznik nr 27 – opis techniczny do projektu archit – bud,

Załącznik nr 28 – projekt technologiczno – instalacyjny,

Załącznik nr 29 – projekt – konstrukcja,

Załącznik nr 30 – projekt elektr i AKPiA,

Załącznik nr 31 – instalacje elektryczne,

Załącznik nr 32 – projekt przyłączy elektroenergetycznych,

Załącznik nr 33 – zestawienie urządzeń,

Załącznik nr 34 – plan przyłączy elektroenergetycznych,

Załącznik nr 35 – plan tras kablowych,

Załącznik nr 36 – projekt drogowy,

Załącznik nr 37 – plan zagospodarowania, przekrój konstrukcji,

Załącznik nr 38 – elementy drogowe,

Załącznik nr 39 – projekt zagospodarowania – oczyszczalnia,

Załącznik nr 40 – projekt zagospodarowania – przyłącza nn,

Załącznik nr 41 – projekt zagospodarowania – zrzut 1,

Załącznik nr 42 – projekt zagospodarowania – zrzut 2,

Załącznik nr 43 – opis techniczny do projektu zagospodarowania,

Załącznik nr 44 – instrukcja rozruchu,

Załącznik nr 45 - wykaz przykładowej armatury i urządzeń technologicznych oraz wymaganych parametrów dla ich równoważnych odpowiedników.


Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Wyjaśnienie treści SIWZ 3

Wyjaśnienie treści SIWZ 4

Wyjaśnienia treści SIWZ 5

Wyjaśnienia treści SIWZ 6

Załącznik do wyjaśnień treści SIWZ 6 FUNDAMENT POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie tereści SIWZ 7

Wykaz materiałów elektrycznych

Wyjaśnienia treści SIWZ 8

Wyjaśnienia treści SIWZ 9

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2011-01-21 11:17:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2011-02-21 10:50:51)
 
 
ilość odwiedzin: 3101724

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X